YÖNETMELİK

 

 

Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Yönetmeliği* 

* 11 Nisan 1989 Tarih ve 20136 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Kuruluş, Ünvanı, Çalışma Yeri

 

 

Madde 1-

 

 

 

 

a) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‟nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7nci maddesinin, 3üncü fıkrasının “m” bendine dayanılarak “International Solid Wastes and Public Cleansing Association (ISWA)” statüsüne uygun olarak bir Milli Komite kurulmuştur.

 

b) Bu Milli Komite‟nin ünvanı “Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD)”dır.

 

c) Milli Komite’nin merkezi Boğaziçi Üniversitesi’dir.

Amaçlar ve Görevler

 

Madde 2- Milli Komite‟nin amaçları ve görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

 

 

 

a) Türkiye’de katı atıklar ile ilgili araştırmaları ve denetimi alanında çalışmaları teşvik etmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar çıkartmak,

 

b) Türkiye‟de katı atıklardan kaynaklanan kirlenmeyi denetleyip, asgariye indirmek için ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

c) Evsel, ticari ve endüstriyel katı atıklar ile arıtmadan çıkan çamurların toplanması, zararsız hale getirilerek uzaklaştırılması, geri kazanılması ile şehirsel ve kırsal alanlara giren konularda bilgi ve tecrübe alış-verişinde bulunmak,

 

d) Çalışma alanına giren konularda ulusal teknolojiyi geliştirmek için endüstri ile işbirliği yapmak,

 

e) Türkiye‟den üye kuruluş olarak “International Solid Wastes and Public Cleansing Association”a katılmak, Türkiye‟yi bu birlik nezdinde temsil etmek,

 

f) Birliğe üye diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişkiler kurmak ve bunlarla, amaç ve imkanları içinde işbirliği yapmak.

 

 

Tanım

 

 

 

 

Madde 3- Madde 2‟de belirtilen amaç ve görevler çerçevesinde faaliyet alanı katı atık kirlenmesi araştırma ve denetimi konusunun tamamını, çevre bilimleri ve çevre teknolojisinde ilgili diğer bütün alanları kapsar. Bu tanım açıklayıcı olup, sınırlayıcı değildir.

 

 

Üyelik

 

 

 

 

 

Madde 4-

 

 

 

 

a) Madde 3’deki tanıma giren bilim dallarında, öğretim ve araştırma kurumlarında bilfiil çalışanlardan, bilimsel ve teknolojik nitelikte araştırma ve yayınları olanlardan T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile, katı atık alanında araştırma ve uygulama ile ilgili kuruluşlar üyeliğe kabul edilebilirler. Bu kuruluşlar Milli Komite‟de seçecekleri birer üye temsil edilirler.

 

b) Bir kişi veya kuruluşun üye seçilebilmesi için, iki üye tarafından teklif edilmesi ve bu teklifin Yönetim Kurulunca onaylanması gerekir.

 

c) Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça üyeler aidat öder.

 

 

Organlar

 

 

 

 

Madde 5- Milli Komitenin organları Genel Kurul ve Yönetim Kuruludur.

 

 

Genel Kurul

 

 

 

 

Madde 6- Genel Kurul, üyelerin tamamından oluşur. Genel Kurul, zorunlu sebep olmadıkça her yıl Haziran ayında Başkan’ın çağrısı üzerine, uygun bir yerde çoğunluk koşulu aranmaksızın toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, başka zamanlarda da ve aynı usulle toplantılar düzenlenebilir. Toplantı çağrıları, mümkün olan bütün hallerde en az bir ay evvel yapılır.

 

Genel Kurul her toplantıda kendine bir oturum başkanı seçer.

 

 

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 7-

 

 

 

 

a) Milli Komite‟nin işleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

b) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üçer yıllık süreler için seçilen;

  • Milli Komite ve Yönetim Kurulu Başkanı
  • Başkan Yardımcısı,
  • Genel Sekreter (aynı zamanda sayman üye görevini de yürütür), dört üyeden oluşur.

 

Yönetim Kurulu‟nun süreleri biten üyeleri yeniden seçilebilirler.

 

c) Yönetim Kurulu gerekli hallerde geçici veya sürekli olarak ücretli görevliler de kullanabilir. Bu görevlilerin Milli Komite üyesi olmaları gerekli değildir.

 

d) Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul‟a ayrıntılı bir çalışma raporu sunar.

 

 

Temsilciler

 

 

 

 

Madde 8- “International Solid Wastes and Public Cleansing Associtaion” ile bu Birliğin Komitelerine temsilciler, Yönetim Kurulu tarafından, Milli Komite üyeleri arasından görevlendirilir. Gerekli olduğu hallerde diğer kuruluşlara da aynı şekilde temsilci atanır.

 

Mali Hükümler

 

 

Madde 9-

 

 

 

 

a) Milli Komitenin çalışmaları için gerekli mali imkanlar, Yüksek Öğretim Kurulu‟nun olumlu görüşüne dayanılarak Boğaziçi Üniversitesi bütçesine konulacak ödenekler ile üyelik aidatları, hibelerden ve araştırma, bilimsel toplantı yayın vb. faaliyetlerden sağlanır.

 

b) Gerçek kişi ve kuruluşların üyelik aidatı her yıl Genel Kurul‟ca tespit edilir. Genel Kurul bu yetkiyi Yönetim Kuruluna devredebilir.

 

c) Milli Komite‟nin “International Solid Wastes and Public Cleansing Association”a ödeyeceği aidat Boğaziçi Üniversitesi bütçesindeki ödeneklerden veya Milli Komite bütçesinden karşılanır.

 

d) Milli Komite, Yönetim Kurulunun kararı ile, resmi veya özel kuruluşlarla kişilerden her türlü bağış, tahsisat ve yardım kabul edebilir.

 

e) Milli Komite‟nin çalışmaları ile ilgili giderler Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı sınırlar içinde, genel sekreter tarafından yapılır. Bu sınırları aşan giderler için, başkan ve yardımcısından biri ile genel sekreter müştereken karar verebilir. Boğaziçi Üniversitesi bütçesinden sağlanacak ödeneklerden, Yönetim Kurulu‟nun talebi ve mer‟i idari mevzuat çerçevesinde yararlanılır.

 

f) Mali hükümler bakımından, çalışma dönemi, mali yıldır.

 

g) Her döneme ait gelir ve gider hesapları, dönemi takip eden Haziran ayındaki olağan toplantıda Genel Kurul‟a sunulur. İbra kararı Genel Kurul tarafından verilir.

 

h) Her dönem için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe o dönemin Haziran ayındaki olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul‟un onayına sunulur. Yönetim Kurulu, bütçede dönem içinde zorunlu gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

 

 

Süre ve Fesih

 

 

 

 

 

Madde 10-

 

 

 

 

a) Milli Komite süresiz olarak kurulmuştur.

 

b) Milli Komite, üye tam sayısının dörtte üçünün Genel Kurul‟da alacağı bir kararla kendini feshedebilir. Ancak bu kararın geçerli olabilmesi için, fesih teklifinin gündemde geçerli olarak bulunması ve bu gündemle gerekçenin toplantı tarihinden en az iki ay evvel üyelerine gönderilmiş olması gereklidir.

 

c) Yüksek Öğretim Kurulu, amaçlarından saptığı veya görevlerini yerine getiremez hale geldiği taktirde Milli Komite‟yi feshedebilir.

 

d) Fesih halinde Milli Komite‟nin taşınır ve taşınmaz malları ile parasının nereye devredileceğini Yüksek Öğretim Kurulu kararlaştırır.

 

Geçici Madde 1- Milli Komitenin kurulması Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, üç ay içinde ilk Genel Kurul toplantısı yapılmalıdır. O zamana kadar Genel Kurul ve Yönetim Kurul görevi kurucu üyeler tarafından yürütülür.

 

 

Yürürlük

 

 

 

Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

 

 

 

 

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.